ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ GHBankSmart
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ GHBankSmart
 

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ GHBankSmart ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ธนาคาร” โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้

 
1. ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ GHBankSmart ต่างๆ ดังนี้ การแสดงบัญชีและยอดเงินคงเหลือ การแสดงรายการบัญชีเคลื่อนไหว (Statement) การโอนเงินบัญชีตนเองและบัญชีบุคคลอื่นภายใน ธอส. การโอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตนเองและบุคคลอื่นภายใน ธอส. การโอนเงินต่างธนาคาร/พร้อมเพย์ การเติมเงิน E-Wallet การลงทะเบียนพร้อมเพย์ การขอสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระหนี้เงินกู้ ชำระสินค้าและบริการ ติดตามสถานะการยื่นกู้แบบ Online การคำนวณวงเงินสินเชื่อ การคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระ การจำลองการผ่อนชำระ การแสดงความจำนงในการขอสินเชื่อ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ติดต่อ และอื่นๆ
2. ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการ GHBankSmart ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถทำรายการโอนเงิน และ/หรือรายการชำระค่าสินค้า/บริการได้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  2.1 โอนภายในธนาคาร
    2.1.1 บัญชีตนเอง
    - วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ
    - วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
    2.1.2 บัญชีบุคคลอื่น
    - วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/รายการ
    - วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/วัน
  2.2 โอนเงินต่างธนาคาร (ผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารอื่น) และโอนเงินพร้อมเพย์ (ผ่านหมายเลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)
    - โอนเงินต่างธนาคาร วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ
    - โอนเงินพร้อมเพย์ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/รายการ
    - ยอดรวมโอนเงินต่างธนาคารและโอนเงินพร้อมเพย์ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/วัน
  2.3 การเติมเงิน E-Wallet
    - วงเงินไม่เกิน 7,500 บาท/รายการ
    - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/วัน
  2.4 การชำระสินค้าและบริการ
    - วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/รายการ
    - วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/วัน
3. ในการใช้บริการ ธนาคารจะเป็นผู้กําหนดวิธีการและเงื่อนไข โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องเข้าใช้บริการด้วยรหัสประจําตัว (User name) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดในแต่ละประเภทของการใช้บริการนั้นๆ และให้ถือว่ามีผลผูกพันต่อผู้ขอใช้บริการ แม้จะไม่ได้มีการลงนามในเอกสารใดๆ กับธนาคารเกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าวก็ตาม ทั้งนี้ หากมีบุคคลอื่นใดล่วงรู้รหัสผ่านแรกเข้า ผู้ขอใช้บริการจะต้องทําการแจ้งยกเลิกและขอรหัสผ่านแรกเข้าใหม่กับธนาคารทันที
4. ผู้ขอใช้บริการต้องเปลี่ยนรหัสประจำตัว (User name) และรหัสผ่าน (Password) ในครั้งแรก และควรเปลี่ยนเป็นประจำ ทั้งต้องรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับเฉพาะตัว โดยไม่แจ้งหรือเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ หากมีบุคคลอื่นทราบหรือล่วงรู้รหัสดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสทันที
5. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้รหัสประจำตัว (User name) และรหัสผ่าน (Password) ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการใช้บริการได้ทันที หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะขอใช้บริการต่อไป จะต้องทำการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอใช้บริการใหม่
6. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า การกระทำใดๆ ที่ได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัว (User name) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ และให้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนหนึ่งว่าได้กระทำโดยผู้ขอใช้บริการเอง และผู้ขอใช้บริการยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ แม้ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม
7. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือการติดต่อสื่อสารของธนาคาร หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกิดเหตุขัดข้อง หรืออยู่ระหว่างซ่อมแซม หรือมีเหตุสุดวิสัยใดๆ เป็นเหตุให้ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดแต่ประการใด
8. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ธนาคารอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมการให้บริการและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ ช่องทางบริการ GHBankSmart หรือที่ทำการหรือสาขาของธนาคาร หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร และให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับทราบ ยินยอมผูกพัน และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้เพิ่มเติมทุกประการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการนี้ด้วย
9. ในกรณีที่ธนาคารหรือผู้ขอใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินกู้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
10. ผู้ขอใช้บริการยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ธนาคารกำหนดซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ผู้ขอใช้บริการทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ สำนักทำการหรือสาขาของธนาคาร หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร หรือโดยวิธีการอื่นใดที่ธนาคาร และผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝาก ทุกประเภทที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที
11. ในกรณีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคารอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ธนาคารโดยสิ้นเชิง โดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น
12. การใช้บริการโอนเงินของธนาคาร เมื่อผู้ขอใช้บริการได้ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการโอนเงินของธนาคารโดยถูกต้องครบถ้วนทุกประการแล้ว ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินตามคำสั่งของผู้ขอใช้บริการ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ธนาคารจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินให้ กล่าวคือ บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไม่มีเงินหรือมีเงินไม่เพียงพอ หรือผู้ขอใช้บริการถูกระงับการใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากอยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางกฎหมาย หรือธนาคารได้แจ้งข้อขัดข้องให้ผู้ขอใช้บริการทราบก่อนหรือในขณะที่ทำรายการโอนเงิน หรือผู้ขอใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการกับธนาคาร หรือเป็นเหตุสุดวิสัย
13. การโอนเงินของผู้ขอใช้บริการในบัญชีตนเองภายในธนาคาร หรือโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร หรือโอนเงินไปยังบัญชีตนเองหรือบุคคลอื่นต่างธนาคาร หรือโอนเงินชำระค่าสินค้าหรือบริการ หรือโอนเงินพร้อมเพย์ หรือการเติมเงิน E-Wallet หรือการโอนเงินในลักษณะทำนองอื่นใด(ถ้ามี) จะต้องมียอดโอนเงินรวมกันต่อวันต่อรหัสประจำตัว (User name) ในแต่ละกรณีดังกล่าวไม่เกินตามที่ธนาคารได้ประกาศหรือกำหนดอยู่ขณะนี้หรือที่จะเปลี่ยนแปลงในภายหน้า หรือตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะทำการตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการ และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนหลังจากผู้ขอใช้บริการได้ทำรายงานโอนเงินดังกล่าว
14. เมื่อผู้ขอใช้บริการมีการโอนเงินผ่านบริการนี้ ธนาคารจะส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ SMS และ/หรือวิธีการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อยืนยันการทำรายการนอกเหนือจากการบันทึกรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก รวมทั้งแจ้งแก่ผู้รับโอนปลายทางตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ระบุให้แจ้งไว้
15. ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ในกรณีที่บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการไม่มีเงินหรือมีเงินไม่เพียงพอให้ธนาคารดำเนินการตามคำขอได้ หรือมีการใช้บริการเกินกว่าจำนวนเงินที่ธนาคารหรือกฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือมีเงินหรือค่าธรรมเนียมการใช้บริการค้างชำระ หรือผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใช้บริการกับธนาคาร หรือธนาคารมีเหตุจำเป็นหรือขัดข้องไม่ว่าด้วยประการใดๆ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับธนาคารทั้งสิ้น
16. ธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน หรือ ธุรกรรม หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนให้แก่บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอำนาจที่จะขอหรือให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับธนาคารได้ โดยแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในช่องทางที่ธนาคารกำหนดไว้
17. ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับบัญชีของผู้ขอใช้บริการอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของธนาคาร ผู้ขอใช้บริการจะต้องรีบแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขต่อไป โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลตามที่ธนาคารร้องขอและธนาคารจะทำการสอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดดังกล่าว หรือชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการและแจ้งกำหนดเวลาในการแก้ไขให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วัน สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ต้องการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการใดๆ กับธนาคารนั้น สามารถติดต่อดำเนินการได้ ณ ที่ทำการของธนาคารทุกสาขา และ/หรือ Contact Center 0-2645-9000
18. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะประกาศ ณ ที่ทำการของธนาคาร หรือแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการที่ถูกยกเลิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขอใช้บริการนี้
20. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ที่ธนาคารได้จัดส่งให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่หรือสถานที่ทำงานที่แจ้งไว้กับธนาคาร ไม่ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มีผู้ใดรับไว้ก็ตาม หรือส่งไม่ได้เพราะผู้ขอใช้บริการย้ายที่อยู่หรือสถานที่ทำงานโดยไม่ได้แจ้งให้ธนาคารทราบก็ตาม ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพันให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวนั้น ได้ส่งให้ผู้ขอใช้บริการโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่ทำงานหรือ E-mail ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที