การบริการ GHBankSmart
 
การบริการ GHBankSmart
 
1. บริการด้านบัญชี (Account Service)
  1.1 ประเภทบัญชีที่สามารถผูกเข้าใช้ในระบบได้
    - บัญชีออมทรัพย์
    - บัญชีกระแสรายวัน
    - บัญชีเงินกู้
    หมายเหตุ สามารถผูกบัญชีร่วมในระบบ Internet & Mobile Banking ได้
 
  1.2 ตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement Inquiry)
    - ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ 6 เดือนสำหรับบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
    - ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ 6 เดือนสำหรับบัญชีเงินกู้
 
2. บริการโอนเงิน (Funds Transfer Service)
  2.1 โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (Own Account Funds Transfer) โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน หรือโอนเงินเพื่อชำระเงินกู้ของบัญชีตนเอง
 
  2.2 โอนเงินให้บุคคลอื่น (Other Account Funds Transfer) โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน เพื่อไปเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของบุคคลอื่น หรือชำระเงินกู้ของบุคคลอื่นที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
  2.3 โอนเงินต่างธนาคาร/พร้อมเพย์ (External Transfers/PromptPay) โอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน เพื่อไปเข้าบัญชีต่างธนาคาร หรือเข้าบัญชีพร้อมเพย์
 
3. บริการเติมเงิน (E-Wallet ID 15 หลัก)
  คุณสามารถเติมเงิน E-Wallet จากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน เพื่อเติมเงิน E-Wallet ID 15 หลัก
 
4. บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)
  คุณสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัด(มหาชน) และบริษัทประกันชีวิต AIA โดยหักจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้ 2 รูปแบบ คือ ชำระทันที หรือกำหนดวันชำระเงินล่วงหน้า
 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 
รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่คิดค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่คิดค่าบริการ
รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ไม่คิดค่าบริการ
การโอนเงินภายในธนาคาร  
•  ภายในเขตเดียวกัน  
⚬  โอนเงินระหว่างบัญชี เจ้าของบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าบริการ
⚬  โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ไม่คิดค่าบริการ
•  ข้ามเขต  
⚬  โอนเงินระหว่างบัญชี เจ้าของบัญชีเดียวกัน ไม่คิดค่าบริการ
⚬  โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ไม่คิดค่าบริการ
การโอนเงินต่างธนาคาร/พร้อมเพย์ ไม่คิดค่าบริการ
การเติมเงิน (E-Wallet ID 15 หลัก) ไม่คิดค่าบริการ
การชำระค่าสินค้าและบริการ ไม่คิดค่าบริการ
 
วงเงินในการทำรายการ
 
  1. โอนเงินและชำระเงินกู้ภายในบัญชีตนเองภายในธนาคาร
    - จำนวนยอดเงินต่อรายการไม่เกิน 500,000 บาท
    - จำนวนยอดเงินต่อวันไม่เกิน 500,000 บาท
 
  2. โอนเงินและชำระเงินกู้ภายในบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
    - จำนวนยอดเงินต่อรายการไม่เกิน 200,000 บาท
    - จำนวนยอดเงินต่อวันไม่เกิน 200,000 บาท
 
  3. โอนเงินต่างธนาคาร/พร้อมเพย์
    - โอนเงินต่างธนาคารด้วยเลขบัญชีธนาคาร วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ
    - โอนเงินพร้อมเพย์ วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/รายการ
    - จำนวนยอดเงินต่อวันไม่เกิน 200,000 บาท
 
  4. เติมเงิน (E-Wallet ID 15 หลัก)
    - จำนวนยอดเงินต่อรายการไม่เกิน 7,500 บาท
    - จำนวนยอดเงินต่อวันไม่เกิน 50,000 บาท
 
  5. การชำระสินค้าและบริการ
    - จำนวนยอดเงินต่อรายการไม่เกิน 200,000 บาท
    - จำนวนยอดเงินต่อวันไม่เกิน 200,000 บาท
 
 
รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้บริการ GHBankSmart
 
  1. รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการ
    - ระบบปฏิบัติการ: Windows 7
    - โปรแกรม Web Browser: Internet Explorer version 9, Firefox version 27, Chrome version 30
กรณีที่ใช้ Windows XP จะไม่สามารถใช้งานด้วย Internet Explorer ได้ ให้ติดตั้ง Firefox หรือ Chrome ใช้งานแทน
 
  2. รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ที่แนะนำเพื่อนำมาใช้บริการ
    - ระบบปฏิบัติการ: Windows 7
    - โปรแกรม Web Browser: Internet Explorer version 11, Firefox version 47, Chrome version 51
 
  3. การใช้ SmartPhone หรือ อุปกรณ์ PDA ในการใช้งานระบบ
    - ระบบปฎิบัติการ iOS 6, Android 4, Windows Phone