การให้คำแนะนำแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ
 
คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ
 

ทางธนาคารพาณิชย์ขอให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการเพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

 
1) อย่าเปิดเผยข้อมูลเลขประจำตัวและรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย ต้องทำลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจำตัวและรหัสผ่าน รวมทั้งระมัดระวังการถูกแอบอ้างหรือหลอกลวงให้เปิดเผยข้อมูลเลขประจำตัวและรหัสผ่าน
 
2) รหัสผ่านต้องมีความยาว 8-12 ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ รหัสผ่านต้องไม่ตรงกับรหัสประจำตัว ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ หากพบว่าข้อมูลเลขประจำตัวหรือรหัสผ่านเกิดปัญหาให้ติดต่อ Call Center ของธนาคาร
 
3) กรุณาตรวจสอบ Address ของ Website ของธนาคารก่อนเริ่มทำธุรกรรม เพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลง Website
 
4) กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรม เช่น จำนวนเงิน วันที่รายการ เลขที่บัญชี และยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันรายการธุรกรรมผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
 
5) กรุณารักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น
  - ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยและใช้บริการกรองไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
  - มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
  - มีการเข้าและออกจากระบบให้บริการอย่างถูกต้อง
  - ไม่ละทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในระหว่างการทำธุรกรรมและออกจากระบบให้บริการอย่างถูกต้อง เมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิ้น
  - ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับระบบการรักษาความปลอดภัยของธนาคารไทยพาณิชย์
  - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้
  - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะในการทำธุรกรรมทางการเงิน
  - หลีกเลี่ยงการเข้าไปใน Website ที่น่าสงสัย
  - หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิตแก่ Website ที่ไม่รู้จักหรือเชื่อถือไม่ได้
  - หลีกเลี่ยงการเปิดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่รู้จักหรือน่าสงสัย (Junk Emails)
  - หลีกเลี่ยงการติดตั้ง Download หรือใช้ Software จากแหล่งที่ไม่รู้จักหรือไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ เนื่องจากระบบของลูกค้าผู้ใช้บริการอาจได้รับโปรแกรมไวรัสหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ผู้บุกรุกสามารถใช้ในการลักลอบเข้าถึงติดมาด้วย
 
6) ธนาคารไม่มีนโยบายดังต่อไปนี้
    (1) ส่ง E-mail พร้อมลิงค์การเชื่อมโยง Website ของธนาคารพาณิชย์ให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ
    (2) สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญทางการเงิน เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ผ่านทาง E-mail รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย เป็นต้น
 
7) กรุณาพิมพ์ Address ของ Website (URL) ของธนาคารพาณิชย์ด้วยตนเองเมื่อต้องการเข้าใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของธนาคารพาณิชย์ ไม่ควรใช้ลิงค์การเชื่อมโยงที่แนบมากับ E-mail
 
8) กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรม เช่น จำนวนเงิน วันที่ทำรายการ เลขที่บัญชี และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันรายการผิดปกติที่อาจเเกิดขึ้น
 
9) อย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญทางการเงินไปกับ E-mail ที่มีข้อความน่าสงสัยว่ามีการแอบอ้างมาจากธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งแนะนำให้ลูกค้ารับติดต่อธนาคารพาณิชย์โดยเร็ว